FK Litol
Oficiální stránky klubu

Konání valné hromady FK Litol – 6. 9. 2018 v 19:00

Vážení členové,

Petr Eliška, jako člen kontrolní komise, dle ustanovení § 248 zákona č. 89/2012 Sb. spolu s ust. čl. V.4. stanov a ve smyslu poučení uvedeného v usnesení Městského soudu v Praze čj. L 1951/RD62/MSPH, Fj 272655/2018/MSPH, kterým bylo k návrhu Josefa Boreckého zapsán výmaz členů statutárního orgánu ze spolkového rejstříku k 2. prosinci 2017

tímto svolává

valnou hromadu spolku FK Litol, z.s.

se sídlem: Jiráskova 6/19, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 67673678,

na čtvrtek 6. září 2018 v 1900 hod.

do klubovny spolku na fotbalovém hřišti v Litoli

(budova na parc.č. St. 758, katastrální území Litol, obec Lysá nad Labem)

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů;
  2. Volba členů výboru
  3. Závěr

Důvod svolání valné hromady:

Z podnětu Josefa Boreckého byly ve spolkovém rejstříku vymazány osoby statutárního orgánu spolku. Spolek tak po uplynutí lhůt nebude mít zapsán osoby statutárního orgánu ve spolkovém rejstříku. Soud v usnesení připomenul, že je povinností spolku rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě o novém složení statutárního orgánu spolku a podat v co nejkratší lhůtě od této skutečnosti návrh na zápis do spolkového rejstříku s doložením listin, tyto skutečnosti prokazující. Proto je rozesílána tato pozvánka.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhodla o volbě členů výboru spolku v tomto složení:

…………………., dat. nar. ………………, bytem …………………………………..

…………………., dat. nar. ………………, bytem …………………………………..

…………………., dat. nar. ………………, bytem …………………………………..

V Lysé nad Labem, dne 26.8.2018                                                                         

Vzhledem k vysoké důležitosti situace pro běžný chod klubu i jeho další rozvoj věřím, že si uděláte čas, abyste se dostavili. Pokud by to ani přes vaši enormní snahu nebylo možné, kontaktujte mě, prosím, a dohodneme náhradní cestu.

 

Děkuji

 

Petr Eliška za FK Litol, z.s.