FK Litol
Oficiální stránky klubu

Aktuální informace o zázemí a venkovním sportovišti

Vážení rodiče, sportovci i příznivci litolského fotbalu,

pokud někteří z Vás sledujete jednání Rady města Lysá nad Labem, jistě Vám neuniklo, že Rada města zveřejnila záměr na pronájem obecních pozemků, na kterých se nachází sportoviště, které členové FK Litol, mládež z.s. v současné době využívají pro své tréninky a zápasy. Níže Vám předkládáme ucelené aktuální informace o zázemí i venkovním sportovišti, která jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

8. března.2019 podalo FK Litol, mládež, z.s., žádost o využití sportovišť (hřiště + zázemí) ve vlastnictví města. Rada města souhlasila s využíváním fotbalového hřiště s tím, že FK Litol, mládež musí mít souhlas od FK Litol, který je nájemcem do roku 2022. FK Litol tedy písemně vyjádřil svůj souhlas s užíváním hřiště pro FK Litol, mládež z.s.

Pan starosta K. Otava i radní uvolněná K. Stařecká,  dříve Chudobová, přijali pozvání na jeden z tréninků v červnu 2019. Při této příležitosti je předsedkyně výboru Eva Kropáčková a šéftrenér Radim Hanke seznámili s fungováním spolku, s průběhem tréninků, s vytížeností hřiště i šaten.

První znění smlouvy o výpůjčce zázemí pro sportovce je z přelomu července a srpna 2019, kdy byla dokončena kompletní rekonstrukce šaten a sociálního zařízení a obsahuje tyto údaje:

  • smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců
  • spolek bude bezúplatně užívat stavby občanské vybavenosti (zahrnuto celé zázemí zrekonstruovaného objektu), městu nenáleží žádná úhrada.

FK Litol, mládež tuto smlouvu připomínkuje, úpravy se však týkají jen formální opravy čísel pozemků a staveb. Odbor správy majetku města Lysá nad Labem našemu spolku sdělil, že Rada města sice výpůjčku projednala, ale bez usnesení. Součástí důvodové zprávy byl i návrh výpůjční smlouvy. RM tuto smlouvu ještě neschválila, a proto nemohla být připravena k podpisu. Od září do prosince 2019 pravidelně probíhala jednání členů výboru FK Litol, mládež z.s. se všemi členy Rady města. Všichni členové Rady města se ve verbálním projevu vyjadřovali na adresu FK Litol, mládež velmi pozitivně, ale v záznamech z jednání Rady města není jediný zápis, že by v období od září do poloviny prosince 2019 bylo přijato jakékoli usnesení týkající se pronájmu kabin.

Na konci roku 2019, respektive 23. 12. 2019 je zveřejněn nový záměr o výpůjčce, který již obsahuje výčet prostor, kterých se výpůjčka týká (šatny, sociální zařízení – vnitřní toalety a sprchy, skladovací prostory). Ve výpůjčce tedy nejsou zahrnuty prostory klubovny, skladu v klubovně a venkovní toalety žen a mužů.

Spolku FK Litol, mládež je následně  3. 2. 2020 zaslána druhá smlouva o výpůjčce objektu (tato smlouva vychází z usnesení RM č. 56 ze dne 28. 1. 2020) – ve smlouvě je znění stejné, jako bylo v záměru o výpůjčce z 23. 12. 2019. Předmětem výpůjčky jsou šatny, sociální zařízení vnitřní a skladovací prostory, přičemž FK Litol, mládež se jako vypůjčitel zavazuje hradit veškeré výdaje spojené s užíváním celého objektu včetně z výpůjčky vyňatých částí.

Spolek FK Litol, mládež s výše uvedenými podmínkami nesouhlasil, s některými členy Rady města opět proběhla řada jednání. Tato jednání však vedla jen k úpravě v souvislosti s placením výdajů spojených s užíváním objektu, kdy se půjčitel, tedy Město Lysá nad Labem zavazuje podílet na úhradě nákladů do výše 10% ročních nákladů. Uzavření smlouvy je sjednáno na dobu určitou, tj. do května 2021. Pokud bychom s takto stanovenými podmínkami nesouhlasili, přišli bychom o veškeré zázemí pro více než 100 sportujících členů do 18 let.

Samostatnou kapitolou je krátkodobý pronájem klubovny, skladu v klubovně a venkovních toalet. Město jako majitel objektu občanské vybavenosti stanovilo, že pronájem těchto prostor je zpoplatněn 100,- na hodinu, přičemž pronájem musí být ukončen nejpozději ve 20 hodin. V klubovně se nesmí prodávat alkoholické nápoje ani tabákové výrobky. V době zápasů se tedy smí prodávat pouze nealko, v době tréninků je zakázán jakýkoli prodej, tedy i prodej nealkoholických nápojů. Tolik k podmínkám stanoveným Městem Lysá nad Labem, zároveň je to i objasnění, proč červnové rozlučky končily ve 20 hodin a v klubovně bylo k dispozici pouze nealko.                   

FK Litol, mládež je nastaven tak, že v něm má místo každý bez ohledu na sportovní nadání a um. Nadšení a sportovní srdce je víc než samotný výsledek zápasu. I proto náš oddíl vykazuje početnou členskou základnu napříč všemi věkovými kategoriemi. Členy FK Litol, mládež nejsou jen Litoláci, či Lysáci, ale dojíždějí k nám i děti a dospívající z okolních vesnic (Přerov n. L., Bříství…). V našem fotbalovém klubu se navíc potkali rodiče, kterým nechybí nadšení a zápal pro věc, spolupracují, chodí dobrovolně pomáhat s úklidem (sociální zařízení, úklid buněk, než jsme je vraceli pronajímatelům, stěhování trávníku před rekonstrukcí hřiště….). Všechno tohle dělají ve svém volnu, bez nároku na finanční odměnu.

Kvalitní podmínky pro trénování nejsou důležité jen pro děti, ale také pro trenéry. Toto společně s nadšením svěřenců je motivace pro jejich další činnost. V klubu sice máme pro trenéry nastavené finanční podmínky, ale vzhledem k tomu, že nejen trénují ve všední dny, ale o víkendech se účastní zápasů či turnajů, je finanční odměna víceméně symbolická.

Všechny sportovní kluby pracují nejenom se sportovní vizí. Neméně důležitá je i vize určité pospolitosti, vytváření sociálních vazeb mezi dětmi, rodiči i trenéry. Proto chceme zachovat tradici i dalších, nejenom ryze sportovních akcí. Společně s rybáři pořádáme čarodějnice, každou fotbalovou sezonu zakončíme rozlučkou a v prosinci děti pravidelně navštěvuje Mikuláš se svou nadílkou. Pro všechna tahle setkávání ale potřebujeme zázemí. Zázemí, které budeme moci využívat v delším časovém horizontu, než je jeden rok, jak je uvedeno ve smlouvě o výpůjčce. Zázemí totiž také tvoří jeden z klíčových faktorů pro udělení dotací. FK Litol, mládež je opakovaně úspěšné v žádostech o dotace (dotace MŠMT, Středočeský kraj), což není samozřejmost, ne všechny kluby jsou takto úspěšné. Požadavkem pro udělení dotace je také udržitelnost na 5 let, což nám stávající smlouva o výpůjčce neumožňuje.

V současné době probíhají další jednání o úpravě smlouvy o výpůjčce celého zázemí, hřiště i sportoviště. Všichni členové výboru FK Litol, mládež jsou připraveni věcně argumentovat a podpořit tak dlouholetou tradici fotbalu v Litoli. Všichni členové FK Litol, mládež jsou ochotni svěřený areál čítající jak hřiště, tak zázemí pro sportovce spravovat, podílet se na jeho údržbě.